REGULAMIN KONKURSU
„Świąteczne zakupy z Openbenefit, Up Gift i Up-Karty”

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą „Świąteczne zakupy z Openbenefit, Up Gift i Up -Karty”, w szczególności zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, nagrody przewidziane za zajęcie określonych miejsc w Konkursie oraz sposób ich przyznawania i wydawania przez Organizatora.

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
2.1. Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „Świąteczne zakupy z Openbenefit i Up-Karty”, którego celem jest wybór oraz nagradzanie Uczestników, którzy najlepiej rozwiążą zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt. V Regulaminu.
2.2. Organizator – oznacza Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Dywizjonu 303, 139/137, 01 – 470 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136922, NIP 522 26 55 307, o kapitale akcyjnym w wysokości 17 617 380 złotych, w pełni opłaconym.
2.3. Uczestnik – oznacza użytkownika, zarejestrowanego na platformie Openbenefit, Up Gift lub platformie Up-karty.pl, który otrzymał do nich dostęp na podstawie przekazanego mu uprzednio pakietu powitalnego lub kartę przedpłaconą Up Bonus, który to użytkownik po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie wziął udział w Konkursie.
2.4. Strona internetowa – oznacza dedykowaną dla Konkursu stronę internetową https://upbonus.pl/konkurs, prowadzoną przez Organizatora, na której Organizator zamieszcza informacje związane z przebiegiem Konkursu i za pośrednictwem której Uczestnik może wziąć w nim udział.
2.5. Formularz rejestracyjny – oznacza formularz znajdujący się na Stronie internetowej https://upbonus.pl/konkurs, którego wypełnienie jest wymagane do uczestnictwa w Konkursie.
2.6. Komisja konkursowa – oznacza organ, składający się z 3 osób wyznaczonych przez Organizatora, którego zadaniem jest dbanie o prawidłowy przebieg Konkursu oraz podejmowanie czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem.
2.7. Nagroda rzeczowa – oznacza doładowanie e – konta https://podarunkowe.openbenefit.pl/ na określoną kwotę, do wykorzystania zgodnie z zapisami w punkcie 5.10 Regulaminu.
2.8. Nagroda pieniężna – oznacza kwotę stanowiącą 11,11% wartości Nagrody Rzeczowej, służąca do pokrycia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z zapisami 5.13 i 5.14 Regulaminu.
2.9. Profil Firmowy Up Bonus – oznacza profil firmowy Up Bonus, prowadzony na platformie Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/Up-Bonus-456065851480277.
2.10. Polubienie – oznacza oznaczenie na Profilu Firmowym Up Bonus opcji „Polub to”, oraz utrzymanie tego statusu przez cały okres Konkursu, liczony od dnia oznaczenia opcji „polub to” do końca okresu wskazanego w pkt. 3.3 Regulaminu.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
3.3. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 28.11.2022 r. do dnia 24.12.2022 r, do godz. 23:59.
3.4. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
3.5. W celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Komisję konkursową, złożoną z pracowników Organizatora, która zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników, wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
       3.5.1. Tomasz Sitarski.
       3.5.2. Julia Tomczuk.
       3.5.3. Rafał Rataj.
3.6. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów przy obecności wszystkich jej członków. Z decyzji Komisji konkursowej sporządza się protokół. Treść protokołu, poza rozstrzygnięciem, nie będzie udostępniana na Stronie internetowej. Zwycięscy Konkursu zostaną poinformowani o fakcie wygranej oraz o przysługującej im nagrodzie na zasadach określonych w pkt. 5.11 Regulaminu.
3.7. Organizator uprawniony jest zmienić skład osobowy Komisji konkursowej w każdym czasie i z dowolnych przyczyn. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie składu osobowego Komisji, Organizator niezwłocznie opublikuje taką decyzję na Stronie internetowej.
3.8. Wygrane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Kwotę podatku Organizator pobierze i przekaże na rachunek właściwego urzędu skarbowego, stosownie do pkt 5.14 niniejszego Regulaminu.

IV. UCZESTNICY KONKURSU
4.1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące zarejestrowanymi użytkownikami platformy Openbenefit, Up Gift lub Up-karty.pl w czasie trwania Konkursu.
4.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest Polubienie Profilu Firmowego Up Bonus oraz nie zmienianie tego statusu przez cały okres trwania Konkursu, wypełnienie i przekazanie Organizatorowi Formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej w terminie wskazanym w pkt. 3.3 powyżej.
4.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Bonus Systems Polska S.A. i Chèque Déjeuner sp. z o.o. oraz ich rodziny i osoby pozostające w faktycznym pożyciu.

V. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU
5.1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie może do niego przystąpić poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego do dnia 24.12.2021 r. do godz. 23:59.
5.2. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony i przesłany poprzez Stronę internetową w sposób kompletny, zgodnie z podawanymi podczas procesu rejestracyjnego instrukcjami, a osoba zamierzająca uczestniczyć w Konkursie jest zobowiązana do podania w nim informacji zgodnych z prawdą.
5.3. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz rejestracyjny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, zgody i upoważnienia. Organizator zastrzega sobie tym samym prawo weryfikacji podanych danych, w szczególności pod kątem spełnienia przesłanek uznania osoby wypełniającej Formularz rejestracyjny za Uczestnika w rozumieniu Regulaminu, a w konsekwencji niezaakceptowania Formularza rejestracyjnego w takich przypadkach, jak np. niekompletne jego wypełnienie, czy podanie nieprawdziwych danych. Organizator zastrzega sobie również prawo do weryfikacji uprawnienia Uczestnika do uczestnictwa w Konkursie przed wydaniem Uczestnikowi nagrody.
5.4. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o każdym przypadku zmiany danych podanych w Formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki, jakie mogą powstać dla Uczestnika z powodu niepoinformowania przez niego o zmianie dotyczących go danych.
5.5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest, oprócz wypełnienia Formularza rejestracyjnego, Polubienie Profilu Firmowego Up Bonus. Organizator może zweryfikować fakt Polubienia Profilu Firmowego przez okres konkursu, wskazany w pkt. 3.3 Regulaminu.
5.6. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego, polegającego na dokończeniu zdania: „W zimowe wieczory najbardziej lubię…”. Uczestnik jest zobowiązany zamieścić tekst we właściwym polu w Formularzu rejestracyjnym. Tekst odpowiedzi nie może być dłuższy niż 500 (słownie: pięćset) znaków, musi być sporządzony w języku polskim oraz musi stanowić tekst, którego Uczestnik jest autorem i do którego posiada pełne prawa autorskie.
5.7. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy zdaniem Komisji konkursowej wykażą się największą kreatywnością w rozwiązaniu zadania opisanego w pkt 5.6 powyżej.
5.8. Każdy Uczestnik może tylko jeden raz zgłosić się do udziału w Konkursie i przesłać tylko jedno rozwiązanie i nie może go zmieniać/modyfikować w trakcie trwania Konkursu.
5.9. Przesłanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt 5.6, oraz Polubienie Profilu Firmowego Up Bonus, o którym mowa w pkt 5.5, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.
5.10. W ramach Konkursu dla wybranych przez Komisję konkursową Uczestników, którzy przedstawią najlepsze rozwiązanie, zostaną przyznane Nagrody w postaci doładowania e – konta www.openbenefit.podarunkowe.pl na kwoty:
a) 3 razy doładowanie e – konta na kwotę 1000 zł do wykorzystania na www.openbenefit.podarunkowe.pl
b) 5 razy doładowanie e – konta na kwotę 500 zł do wykorzystania na www.openbenefit.podarunkowe.pl
c) 20 razy doładowanie e – konta na kwotę 100 zł do wykorzystania na www.openbenefit.podarunkowe.pl
5.11. Uczestnik uprawniony do odbioru nagrody o jej przyznaniu zostanie powiadomiony przez Organizatora drogą mailową na adres mailowy Uczestnika, stanowiący login do platformy Openbenefit lub Up-karty.pl, w terminie 21 dni od dnia zakończenia Konkursu. Imiona oraz pierwsza litera nazwiska zwycięzców Konkursu zostaną również umieszczone na Stronie internetowej w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
5.12. Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi przez Organizatora drogą elektroniczną poprzez wysłanie jej na adres e-mail Uczestnika, stanowiący login do platformy Openbenefit lub Up-karty.pl, do 31.01.2023 r.
5.13. Oprócz Nagrody Rzeczowej określonej w pkt 5.10 Zwycięzca Konkursu otrzymuje Nagrodę pieniężną, stanowiącą 11,11% wartości Nagrody Rzeczowej.
5.14. Warunkiem wydania Nagrody Rzeczowej jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącego 10% sumy wartości Nagrody Rzeczowej i Nagrody Pieniężnej (Podatek). W tym celu Uczestnik upoważnia Organizatora do pobrania Podatku z kwoty należnej mu Nagrody Pieniężnej.
5.15. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

VI. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że:
a) jest jedynym autorem tekstu stanowiącego rozwiązanie zadania konkursowego;
b) tekst nie narusza praw osób trzecich;
c) w przypadku gdy tekst stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tekstu, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, o której mowa pkt 6.2;
d) tekst nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
6.2. W przypadku gdy tekst stanowiący rozwiązanie zadania konkursowego stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do tekstu (dalej: „Utwór”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora i produktów Organizatora we wszelkich formach reklamowych, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6.2 lit. od a) do e);
e) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wskazanych w pkt 6.2 lit. od a) do d) polach eksploatacji.

VII. REZYGNACJA I WYKLUCZENIE UCZESTNIKA Z KONKURSU
7.1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie poprzez złożenie w siedzibie Organizatora stosownego oświadczenia o rezygnacji na piśmie lub poprzez e-mail.
7.2. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku gdy Uczestnik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy podał nieprawdziwe dane w Formularzu rejestracyjnym lub nie dokonał Polubienia, w rozumieniu Regulaminu.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@openbenefit.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Świąteczne zakupy z Openbenefit i Up-Karty” nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wysłania reklamacji przez Uczestnika do siedziby Organizatora. Reklamacje złożone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.
8.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
8.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej, który stanowi login na platformie Openbenefit lub Up-karty.pl, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
8.4. Komisja konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
8.5. O decyzji Komisji konkursowej Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO”
9.2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie RODO oraz polskiej ustawy uzupełniającej z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
9.3. Administratorem danych osobowych jest Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dywizjonu 303 139/137, 01-470 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@upbonus.pl lub pisemnie na adres siedziby. W Bonus został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@upbonus.pl.
9.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie, wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania i dostarczenia nagród;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – obowiązek przechowywania dokumentacji potwierdzającej transakcje finansowe oraz rozliczeń podatkowych;
c) na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obsługi reklamacji.
Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane w celach marketingowych, a także nie są udostępniane innym podmiotom.
9.5. W celu wykonania czynności określonych w pkt 9.4 przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail oraz login Uczestnika do platformy Facebook . Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku gdy dany Uczestnik odmówi podania tych danych lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo nie wydać tej osobie nagrody.
9.6. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania następujących danych osobowych nagrodzonego Uczestnika Konkursu na Stronie internetowej: imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miasta podanego w procesie rejestracji na Openbenefit lub Up-karty.pl. oraz publikacji imienia osoby, która wygrała Konkurs, na Stronie Internetowej.
9.7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu na przetwarzanie danych w przypadku gdy Administrator korzysta z prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres:
a) Dane osobowe uczestników: przez czas trwania konkursu oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń i czynności reklamacyjnych lub do wycofania zgody.
b) Dane osobowe laureatów: 5 lat licząc od ostatniego roku obrotowego w związku z rozliczeniem podatku od nagrody.
9.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Uczestnika nieprawdziwych informacji w Formularzu rejestracyjnym.
9.10. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać przekazane uprawnionym organom zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9.11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): https://uodo.gov.pl/
9.12. Organizator będzie przesyłać informacje związane z Konkursem na podane adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów komórkowych Uczestnikom, którzy wyrażą na to zgodę, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2019 poz. 123, ze zm.).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
10.2. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie równowartości w formie pieniężnej lub innej formie.
10.3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Warszawa, 27.10.2022 r.

Zapytaj o rozwiązania
dla Marketingu & Sprzedaży