Regulamin Sprzedaży Kart Przedpłaconych (dalej „Regulamin”)

> Definicje

 1. Klient – przedsiębiorca lub instytucja będąca stroną niniejszej Umowy, dokonująca zakupu usług w zakresie motywacji, w oparciu o udostępnienie Kart.
 2. Up Bonus – Bonus System Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dywizjonu 303 139/137, 01-470 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000136922, NIP: 5222655307, REGON: 015231966, będąca właścicielem Kart i udostępniająca Karty Klientom oraz Posiadaczom na zlecenie Klienta, dostawca rozwiązania.
 3. Posiadacz, Użytkownik – osoba fizyczna, która została upoważniona przez Klienta do korzystania z Karty oraz wykonywania innych czynności określonych w Regulaminie Użytkowania Kart, w ramach usługi świadczonej przez Up Bonus na rzecz Klienta.
 4. Wydawca, Up Aganea – Up AGANEA EDE, S.A.U., z siedzibą w Madrycie, posiadająca nr identyfikacji podatkowej A-87211959, będąca Instytucją Pieniądza Elektronicznego (EDE), autoryzowaną przez Sekretariat Generalny Skarbu i Polityki Finansowej Ministerstwa Gospodarki i Konkurencyjności, w dniu 14 października 2016 r., co zostało wykazane w Rejestrze Przedsiębiorców Królestwa Hiszpanii w Madrycie;
 5. Karta – przedpłacona karta płatnicza, wydana przez Up Aganea, na rzecz Up Bonus i udostępniona przez Up Bonus Klientowi.
 6. Obsługa kart – usługa Up Bonus świadczona wobec Klienta polegająca w szczególności na: przyjęciu i realizacji Zamówienia od Klienta, w tym realizacji Zamówienia Zasilenia Kart, personalizację graficzną, konfekcjonowanie, dystrybucję, obsługę procesu aktywacji, oraz przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji.
 7. Zamówienie – zamówienie na udostępnienie Kart, składane przez Klienta na formularzu.
 8. Zamówienie Zasilenia Kart – zamówienie zasilenia Kart Funduszami Zasileniowymi, składane przez Klienta na formularzu.
 9. Fundusze Zasileniowe – środki wpłacone przez Klienta, w celu dokonania zasilenia Kart.
 10. Regulamin Użytkowania Kart – Regulamin Użytkowania Przedpłaconych Kart Płatniczych, dostępny na stronie www.up-karty.pl/regulamin


  § 1 Zobowiązania Up Bonus
  Na mocy niniejszego Regulaminu Up Bonus zobowiązuje się do:

 1. Dostarczania Klientowi Kart na podstawie składanych przez niego Zamówień, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustalonymi warunkami określonymi w Zamówieniu.
 2. Obsługi Kart do końca terminu ważności wydanych dla Klienta Kart, z zastrzeżeniem §4.
 3. Przesyłania do Klienta w formie elektronicznej, na adres e-mail określony w Zamówieniu, not pro-forma, na wartość zleconych przez Klienta zasileń Kart.
 4. Zasilania Kart w terminie 2 dni roboczych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu otrzymania Funduszy Zasileniowych, zgodnie z realizowanym Zamówieniem.
 5. Dostarczenia do Klienta finalnej noty księgowej, po otrzymaniu Funduszy Zasileniowych oraz faktur odpowiadających ustalonym warunkom cenowym, określonym w Zamówieniu.
 6. Przekazywania do Up Aganea danych Użytkowników otrzymanych od Klienta lub bezpośrednio od Użytkownika, w celu przeprowadzenia weryfikacji Użytkowników, oraz Aktywacji Kart Użytkowników, którzy przeszli pozytywną weryfikację. Brak pozytywnej weryfikacji Użytkownika może wiązać się z obowiązkiem przekazania danych uzupełniających, w celu wykluczenia obecności danego Użytkownika na listach sankcyjnych lub z odmową Aktywacji danej Karty.


  § 2 Zobowiązania Klienta
  Na mocy niniejszego Regulaminu Klient zobowiązuje się do:

 1. Użytkowania Kart zgodnie z Regulaminem Użytkowania Kart, który stanowi integralną część umowy pomiędzy Klientem a Up Bonus.
 2. Składania Zamówień na adres e-mail bonus@upbonus.pl, na formularzu Zamówienia.
 3. Terminowego dokonywania wpłat, na podstawie otrzymanych w formie elektronicznej not pro-forma, stanowiących podstawę zasilenia Kart, na numer rachunku uwidoczniony na nocie, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
 4. Terminowego uiszczania należności z tytułu wystawionych przez Up Bonus faktur, powiększonych o należny podatek VAT, na numer rachunku znajdujący się na fakturach, wynikających z zobowiązań Klienta.
 5. Użytkowania Kart zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 723 z późn. zm.), Dyrektywą 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych, Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 873 z późn. zm.) oraz regulacji dotyczących programów sankcyjnych wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki, w szczególności w zakresie dostarczenia wymaganych przepisami prawa danych o Użytkownikach, w przypadku wyboru przez Klienta opcji Aktywacji Zbiorczej. Brak przekazania danych przez Klienta przy Aktywacji Zbiorczej lub brak rejestracji Użytkownika i samodzielnej Aktywacji będzie oznaczał brak możliwości skorzystania z Karty.
 6. W uzasadnionym przypadku i na żądanie uprawnionego organu, a w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego lub Up Aganea, lub organu ją nadzorującego, przekazać w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Up Bonus, dane Użytkownika, o które zapytała uprawniona instytucja. W szczególności Klient jest zobligowany do gromadzenia następujących danych Posiadacza: imię, nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia, seria i numer dowodu tożsamości, państwo urodzenia, adres zamieszkania. W przypadku gdy Klient nie dostarczy danych Użytkownika na wezwanie Up Bonus, w przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, Up Bonus uprawniony jest do zablokowania Karty oraz poinformowania uprawnionej instytucji, która zwróciła się z pytaniem o dane Posiadacza o niedopełnieniu przekazania danych przez Klienta.
 7. Udostępniania Kart Użytkownikom.
 8. Informowania Użytkowników o zmianach w Regulaminie Użytkowania Kart.
 9. Poinformowania Użytkowników Kart, iż:
  a) powinni zapoznać się z Regulaminem Użytkowania Kart, znajdującym się na stronie www.up-karty.pl/regulamin, oraz zasadami przetwarzania danych osobowych przez Up Bonus i Up Aganea. Posiadacze otrzymują wraz z Kartą adres strony, na której mogą zapoznać się z Regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych;
  b) Użytkownik decydując się na skorzystanie z możliwości posługiwania się Kartą jednocześnie akceptuje warunki na jakich może z niej korzystać zgodnie z Regulaminem Użytkowania Kart;
  c) Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze środków dostępnych na Karcie w okresie jej ważności lub do momentu jej zastrzeżenia przez Up Bonus, Up Aganea lub Użytkownika, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Po utracie ważności Karty lub jej zastrzeżeniu Klientowi ani Użytkownikowi nie przysługują żadne przelewy lub wypłaty w dowolnej formie, kwoty wynikającej z niewykorzystanych środków;
  d) Up Bonus nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub odmowę zrealizowania transakcji w punkcie handlowym, w szczególności wynikającą z awarii sieci, awarii terminala płatniczego lub błędnego określenia kodu MCC przez punkt handlowy;
  e) w przypadku Kart o ograniczonej sieci akceptantów Karty są akceptowane wyłącznie w punktach handlowych uzgodnionych z Klientem;
  f) Up Aganea będzie administratorem danych na potrzeby przetwarzania danych Uczestników w związku z obsługą Kart. W przypadku Aktywacji Zbiorczej Kart, czyli w sytuacji, w której Klient przekazywałby dane Użytkowników zbiorczo, bezpośrednio do Up Bonus, stosowne informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostaną przekazane Użytkownikom przez Klienta.
 10. W przypadku Kart Żywieniowych i Profilaktycznych Klient jest dodatkowo zobowiązany do zebrania od Użytkowników stosownych oświadczeń oraz poinformowania ich o tym, że:
  a) Kartami można dokonywać wyłącznie zakupów gotowych do spożycia posiłków i napojów bezalkoholowych,
  b) środki na Kartach nie podlegają wymianie na gotówkę;
  c) zabronione jest dokonywanie zakupów napojów alkoholowych przy użyciu Karty.
 11. Klient ma obowiązek dokonywania wpłat Funduszy Zasileniowych przelewem, z rachunku bankowego. Dokonanie wpłaty Funduszy Zasileniowych poprzez przekaz pieniężny lub inną formę uniemożliwiającą potwierdzenia źródła Funduszy Zasileniowych będzie skutkować odmową realizacji Zamówienia przez Up Bonus.


  § 3 Pozostałe postanowienia

 1. Wyłącznym właścicielem Karty jest Up Bonus. Up Bonus posiada wszelkie uprawnienia związane z wydaniem w jego imieniu Karty przez Up Aganea. Ani Klient, ani Użytkownik, w żadnym momencie trwania Umowy, z tytułu posługiwania się Kartą nie stają się w żadnym zakresie jej właścicielami.
 1. Jako element kompleksowej usługi motywacyjnej Up Bonus świadczy Klientowi usługę udostępnienia Karty, w tym korzystania z Karty do wysokości dostępnych środków przez okres ważności Karty.
 1. Up Bonus będzie administratorem danych osób reprezentujących Klienta oraz osób, z którymi pracownicy Up Bonus będą nawiązywali kontakt w trakcie wykonania niniejszej Umowy.
 1. Karty są ważne do ostatniego dnia miesiąca (Valid Thru) podanego na Karcie i mogą być realizowane w punktach handlowych, handlowo-usługowych i usługowych, zgodnie z siecią akceptacji uzgodnioną z Klientem, oznakowanych poprzez zamieszczoną naklejkę zgodną z organizacją płatniczą obsługującą kartę tj. VISA, Mastercard lub inną.
 2. Użytkownik może sprawdzać saldo i historię płatności Kartą na stronie www.up-karty.pl po przejściu procesu rejestracji.
 3. Up Bonus za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej dostarczy udostępnione Karty do Klienta lub bezpośrednio do Użytkowników po otrzymaniu Funduszy Zasileniowych i wynagrodzenia Up Bonus wynikającego z uzgodnień z Klientem.
 4. Karty umożliwiają ich kolejne zasilania w okresie ważności Karty. W celu zasilenia Kart Klient powinien wysłać Zamówienie Zasilenia Kart w wiadomości e-mail, na adres bonus@upbonus.pl, podając na nim niezbędne informacje tj. numery ID Kart wraz z przypisanymi do nich kwotami zasileń, a następnie opłacić otrzymaną notę pro-forma oraz faktury wynikające z uzgodnień z Klientem.
 5. Up Bonus nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone po ich udostępnieniu Klientowi.
 6. Klient nie będzie nanosił żadnych zmian na otrzymanych Kartach.
 7. Dostarczenie Kart Klientowi może nastąpić dopiero po wpłynięciu za nie pełnej należności wraz z wynagrodzeniem Up Bonus na rachunek bankowy wskazany na dokumencie księgowym.
 8. Up Bonus stosuje się do zasad Etyki w biznesie i przeciwdziałanie korupcji.


  § 4 Postanowienia Końcowe

 1. Zarówno Up Bonus jak i Klient zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do zapobiegania ujawnieniu osobom trzecim warunków współpracy jak również wszelkich informacji, które każda ze Stron pozyska w związku z realizacją Zamówienia.
 2. Up Bonus i Klient zobowiązują się nie ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, o ile nie wymagają tego wyraźne przepisy prawa, a w przypadku gdy sytuacja taka ma miejsce, zobowiązują się dokonywać takiego ujawnienia tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy. O fakcie ujawnienia informacji poufnych strona ujawniająca powiadomi w terminie 3 dni drugą stronę, wskazując podmiot na rzecz którego ujawnienie nastąpiło.
 3. Informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie dla celów wynikających z realizacji Zamówienia.
 4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji dostępnych publicznie.
 5. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 i 2 nie wygasa po zakończeniu współpracy.
 6. Współpraca Stron obowiązuje w okresie ważności Kart, czyli w terminie podanym na Kartach lub do momentu ich zastrzeżenia.
 7. Up Bonus może zastrzec Karty w trybie natychmiastowym w przypadku naruszeń Regulaminu, w szczególności w zakresie zobowiązań Klienta wynikających z §2 ust. 4 i 5 lub z zachowaniem terminu 2 tygodni od momentu poinformowania Klienta o zastrzeżeniu Kart w sytuacji braku zasilenia Kart lub znaczącej różnicy pomiędzy deklarowanymi, a faktycznymi zasileniami. W takim przypadku wszystkie Karty udostępnione Klientowi zostaną zastrzeżone z zastosowaniem zapisów §2 pkt. 8 lit c).
 8. Klient oświadcza, że upoważnia Up Bonus do wystawiania faktur VAT oraz not księgowych bez podpisu, oraz do przesyłania ich w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w Zamówieniu lub w Zamówieniu Zasilenia Kart.
 9. Up Bonus nie ponosi odpowiedzialności za zmianę Regulaminu wynikającą ze zmian prawnych, w szczególności w zakresie Ustawy o Elektronicznych Instrumentach Płatniczych oraz Prawa Bankowego.
 10. Klient składając Zamówienie równocześnie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania w przypadku zawarcia przez Up Bonus i Klienta odrębnej umowy dotyczącej sprzedaży Kart.

Zapytaj o rozwiązania
dla Marketingu & Sprzedaży

Chcesz porozmawiać
o naszych rozwiązaniach dla Twojej firmy?

Zostaw nam swój numer telefonu - oddzwonimy!